Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Japanese verbs …ます …masu = to do….

Similar presentations


Presentation on theme: "Japanese verbs …ます …masu = to do…."— Presentation transcript:

1 Japanese verbs …ます …masu = to do…

2 …ます …masu = to do… …ません…masen = to not do…

3 okimasu おきます to wake up

4 nemasu ねます to sleep

5 ikimasu いきます to go

6 kaerimasu かえります to return

7 arukimasu あるきます to walk

8 kikimasu ききます to listen

9 hanashimasu はなします to speak / talk

10 yomimasu よみます to read

11 mimasu みます to watch

12 tabemasu たべます to eat

13 nomimasu のみます to drink

14 hashirimasu はしります to run

15 norimasu のります to ride

16 abimasu あびます to bathe

17 kaimasu かいます to shop

18 benkyou o shimasu べんきょう を します to learn

19 o verb. I verb ----. Sushi o tabemasu. I eat sushi.

20 o verb. I ---- (noun) ---- (verb). ---- o tabemasu. I eat cake.

21 o verb. I ---- (verb) ---- (noun). ---- o tabemasu. I eat cheese.

22 o norimasu. I ride the ----. Bus o norimasu. I ride the bus.

23 o kikimasu. I listen to ----. Music o kikimasu. I listen to music.

24 o nomimasu. I drink ----. Coffee o nomimasu. I drink coffee.

25 o nomimasu. I drink ----. Water = omizu or mizu.

26 To make the verb NEGATIVE change ‘masu’ to ‘masen’.

27 o verb. I verb ----. Sushi o tabemasen. I don’t eat sushi.

28 o nomimasen. I don’t drink ----. Coffee o nomimasen. I don’t drink coffee.

29 o norimasen. I don’t ride the ----. Bus o norimasen. I don’t ride the bus.

30 o kikimasen. I don’t listen to ----. Music o kikimasen. I don’t listen to music.

31 Let’s revise!


Download ppt "Japanese verbs …ます …masu = to do…."

Similar presentations


Ads by Google